บุคลากรทางการศึกษา


นายเกษม  สินธุเขียว
เจ้าหน้าที่โรเนียว

นายสุริยา  สินธุเขียว
เจ้าหน้าที่โรเนียว

นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวสุมาลี  ลังกาตุง
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวนภาพร  ดวงชมภู
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวจันทร์ฉาย  บุรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวจิราพร  ใชยลังกา
เจ้าหน้าที่ห้องวิทย์

นางสาวณัฐวรรณ  ไสยรัตน์
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวชนกกร  ตาเจริญเมือง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววัชราภรณ์  อุทยาน
เจ้าหน้าที่สำนักบริหาร

นางสิริชวิน  คำพรหม
พนักงานการเงิน

นางสาวพิรียา  ถาน้อย
เจ้าหน้าที่แผนงาน

Username
Password