บุคลากรทางการศึกษา


นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวสุมาลี  ลังกาตุง
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวนภาพร  ดวงชมภู
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวจันทร์ฉาย  บุรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวณัฐวรรณ  ไสยรัตน์
เจ้าหน้าที่อำนวยการ

นางสาวชนกกร  ตาเจริญเมือง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววัชราภรณ์  อุทยาน
เจ้าหน้าที่สำนักบริหาร

นางสิริชวิน  คำพรหม
พนักงานการเงิน

นางสาวพิรียา  ถาน้อย
เจ้าหน้าที่แผนงาน

นางสาวรมิดา  ธนาเดชหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
  

Username
Password