ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  กันทะวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นายจำรัส  อินต๊ะเสน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายกฤษดา   วงศ์หล้า
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางนฤมล  ศิรินันท์
ธนาคารโรงเรียน

นางจารุวรรณ  ชมเดช
ปฏิคม

นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นายจิรานนท์  วิชัยคำ
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก
ศูนย์กีฬา

นายวสันต์  วีระโพธิ์
ดุริยางค์

นางสาววิรภาศา  สินธุปัน
หัวหน้างานสหกรณ์ , หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางศรีไว  ปาลี
พัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายสมาน  อุ่นแก้ว
หัวหน้างานภูมิทัศน์

นายสันติ  จีราพันธ์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางสุคนธ์  จินดาหลวง
อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค

ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย  ตั้งตรง
หัวหน้างานปฏิคม

นายปรีชา  มีแจ้
หัวหน้างานชุมชนและะภาคีเครือข่าย

นางสุพรพงศ์   สุวรรณรัตน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

นางรสสุคนธ์  รุดชาติ
หัวหน้างานทำความสะอาดอาคารเรียน

นายเชาว์  อุปปินใจ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
 

Username
Password