นายกฤษดา   วงศ์หล้า
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางพิรานันท์    พรหมขัติแก้ว
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นายจิรานนท์  วิชัยคำ
หัวหน้าแผนงานและงานสารสนเทศ

นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก
ศูนย์กีฬา

นายวสันต์  วีระโพธิ์
ดุริยางค์

นางสาววิรภาศา  สินธุปัน
หัวหน้างานสหกรณ์ , หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
หัวหน้าสำนักงาน

นายสันติ  จีราพันธ์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายเกียรติศักดิ์  ข่าทิพย์พาที
หัวหน้างานเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นายปรีชา  มีแจ้
หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน

นางรสสุคนธ์  รุดชาติ
หัวหน้างานดูแลความสะอาดอาคารเรียน
 

Username
Password