ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย  ตั้งตรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายสหัสนัยน์  จิตรกุล

นางประภัสสร  พรมคำตัน

นางมันทนา  ทาหน่อทอง

นางสาวโปรยทอง  แซ่แต้

นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์

นายศรายุทธ  ใจพล

นางสาวธัญวรัตน์   เจริญจิตร์

นายณัชนนท์  แสนศรี

นายกฤษดา   วงศ์หล้า

นางสาวศุภลักษณ์   คำลือ

นางสาวธัญกมล  บุญยะสิงห์

นางรัตนาภรณ์   เอี่ยมแสง

นายเศรษฐ์  ตุ่นมานะ
  

Username
Password