นางสาวฐานิตา   นพรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล


ดร.นิคม  โท๊ะลงธง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

ดร.รัตนา  ซุกซอน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวปฐวัลย์   กิตติ
หัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
หัวหน้างานเวรประจำวัน

นางจารุวรรณ  ชมเดช
หัวหน้างานปฏิคม

นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์
หัวหน้างานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่
หัวหน้าสำนักงานและงานธุรการสารบรรณ

นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา

นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
หัวหน้างานปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  

Username
Password