นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ


นายไกรยุทธ  อินทรเดช
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

นางสาวปฐวัลย์   กิตติ


นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์
งานบุคลากร

นางปัณณิกา  ไชยนวล
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่
หัวหน้างานสารบรรณ

นางพัทยา  หาญเมืองใจ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางพิกุล  จีราพันธุ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางรัตนา  ซุกซอน
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาบุคลากร

นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวนันท์นภัส  ฐานเหล็ก
งานสารบรรณ

Username
Password