ครูอัตราจ้าง


นายณัฐวุฒิ  พรนวม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Mr.Adam   Clapham
ภาษาต่างประเทศ

Ms.Jenny Padrigo   
ภาษาต่างประเทศ

Mr.Jernove   Chivante
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนิกามาศ  ศรีวิชัย
คณิตศาสตร์

นายศิวรินทร์  แสงผึ้ง
สุขศึกษา และพลศึกษา

นายอนุชิต  จอมคำ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิวาพร  มานะรักษ์
งานแนะแนว

Mr. Bill   Whiting
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรมิดา   ธนาเดชหิรัญ
งานแนะแนว

Mr.David   Rotherham
ภาษาต่างประเทศ
  

Username
Password