นางพิณพร  จันตารี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวศิริพรรณ  คำยอง

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์

นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์

นายจิรานนท์  วิชัยคำ

นางนภารัตน์  พัชราพิชญ์

นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่

นางสราทิพย์  สีมาขจร

นายไกรยุทธ  อินทรเดช

นางนันท์นภัส  ชบยศปกรณ์

นายปรีชา  มีแจ้

นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร

นางลัดดา  นิมไพบูลย์วัฒน์

นางสุพรพงศ์   สุวรรณรัตน์

นางนฤชล   พิมพ์สว่าง

นายแสวง  ใจรังสี

นางสาวสมัชญา  ด้วงรัตน์
  

Username
Password