นายไกรยุทธ  อินทรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


นายสุริยา  นิ่มตระกูล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นางปัณณิกา  ไชยนวล
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นางผกาวรรณ  อินปั่นแก้ว
หัวหน้างานผัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

นางพัทยา  หาญเมืองใจ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางพิกุล  จีราพันธุ์
หัวหน้างานนิเทศงานการเงิน

นางนัทธมน  อักษรทับ
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางจิราวรรณ  ธรรมยศ
หัวหน้างานนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายสิริพันธ์ุ  จันทราศรี
หัวหน้างานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา

Username
Password