การประกวดการจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประกวดการจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ม.1/4                                ครูที่ปรึกษานางสาวสุกัญญา    เติงจันต๊ะ
                                                      ครูที่ปรึกษานางดาริกา              สุขโชติ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.1/1            ครูที่ปรึกษานายอุเทน                ศรีตระกูลวงศ์
                                                      ครูที่ปรึกษานางมยุรี                  พรนิมิตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.1/7            ครูที่ปรึกษานางปาจารีย์             ปัญโญใหญ่
                                                      ครูที่ปรึกษานางบุณยนุช           ใจบันทัด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ม.2/12                             ครูที่ปรึกษานางนงคราญ            ชูกิจคุณ
                                                     ครูที่ปรึกษานางอมรรัตน์            ตันไชย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.2/9           ครูที่ปรึกษานางกัลยา                 ไชยรังษี
                                                     ครูที่ปรึกษานางพัชรินทร์            เมืองอินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.2/5           ครูที่ปรึกษานางวราภรณ์             แสงฤทธิ์
                                                     ครูที่ปรึกษานายพรศักดิ์              ถนอมสุวรรณ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ม.3/5                              ครูที่ปรึกษานางสาวนันท์นภัส     ฐานเหล็ก
                                                     ครูที่ปรึกษานางภัคยา                 รัตนวราหะ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.3/10         ครูที่ปรึกษานางวรณัน                พรหมช่วย
                                                    ครูที่ปรึกษานายสุรศักดิ์               สุทธสุภา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.3/3          ครูที่ปรึกษานางมาลัย                 สายหลาน
                                                    ครูที่ปรึกษานางสุวพัชร              สมศรีดา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ ม.4/6                               ครูที่ปรึกษานายจักริน                 อินทะนนท์
                                                      ครูที่ปรึกษานายอภิวัฒน์             อภิวงค์งาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.4/14         ครูที่ปรึกษานางบุศยพรรณ          อาสิงสมานันท์
                                                     ครูที่ปรึกษา ม.ล.ฐากูร                ศุขสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.4/1           ครูที่ปรึกษานางสาวลลิต              ถาวัน
                                                    ครูที่ปรึกษานายแสวง                 ใจรังสี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ ม.5/7                                ครูที่ปรึกษานายสกลวรรษ            สุธามณี
                                                      ครูที่ปรึกษานางสาวทิวาพร          มานะรักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.5/4             ครูที่ปรึกษานางอารี                    เลิศจรรยารักษ์
                                                      ครูที่ปรึกษานายวรศักดิ์                  วรรณวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.5/1            ครูที่ปรึกษานายทัศน์พล               ชื่นจิตต์
                                                      ครูที่ปรึกษานางสาวกรวรรณ         พิฆนเรศวร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ ม.6/3                               ครูที่ปรึกษานางสาวภูษณิศา            บริหาร
                                                      ครูที่ปรึกษานางรัตนวลัย                 ศรีมาลา

 

[ประมวลภาพ]

โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 13-12-2013

Username
Password