ประกาศกลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อมอบตัวประกาศกลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557  เพื่อมอบตัว

รายชื่อ

นักเรียนกลุ่ม 1 - 9 มอบตัวในวันที่  9  เมษายน  2557
นักเรียนกลุ่ม 10 - 12  มอบตัวในวันที่  10  เมษายน 2557


ในการมอบตัวให้ผู้ปกครองนำเอกสารมอบให้นักเรียน  และให้นักเรียนนำเอกสารมาเข้าแถว ในเวลา  08.30 น.
บริเวณใต้อาคาร 6  เพื่อรับฟังคำชี้แจง  และคณะกรรมการนักเรียนจะนำนักเรียนไปยังห้องที่รับมอบตัว

ในเวลา 08.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าหอประชุมบุรีรัตน์  หลังจากลงทะเบียนทำการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู  จากนั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อชี้แจงจากทางโรงเรียน

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครองไปยังห้องต่อไปนี้
กลุ่ม 1  ห้อง  131       กลุ่ม  2  ห้อง  132
กลุ่ม 3  ห้อง  133       กลุ่ม  4  ห้อง  134
กลุ่ม 5  ห้อง  135       กลุ่ม  6  ห้อง  136
กลุ่ม 7  ห้อง  122       กลุ่ม  8  ห้อง  123
กลุ่ม  9  ห้อง  124


วันที่  10  เมษายน  2557
กลุ่ม  10  ห้อง  221    กลุ่ม  11  ห้อง  222    กลุ่ม  12  ห้อง  223

นักเรียนจำกลุ่ม และเลขที่เพื่อสะดวกในการจัดกลุ่มโดย.  
ประกาศวันที่ 08-04-2014

Username
Password