ประกาศกลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 เพื่อมอบตัวประกาศกลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557  เพื่อมอบตัว

รายชื่อ

นักเรียนกลุ่ม 1 - 14 มอบตัวในวันที่  10  เมษายน  2557

ในการมอบตัวให้ผู้ปกครองนำเอกสารมอบให้นักเรียน  และให้นักเรียนนำเอกสารมาเข้าแถว ในเวลา  08.30 น.
บริเวณใต้อาคาร 6  เพื่อรับฟังคำชี้แจง  และคณะกรรมการนักเรียนจะนำนักเรียนไปยังห้องที่รับมอบตัว

ในเวลา 08.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าหอประชุมบุรีรัตน์  หลังจากลงทะเบียนทำการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู  จากนั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อชี้แจงจากทางโรงเรียน

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครองไปยังห้องต่อไปนี้
กลุ่ม 1  ห้อง  131       กลุ่ม  2  ห้อง  132
กลุ่ม 3  ห้อง  133       กลุ่ม  4  ห้อง  134
กลุ่ม 5  ห้อง  135       กลุ่ม  6  ห้อง  136
กลุ่ม 7  ห้อง  122       กลุ่ม  8  ห้อง  123
กลุ่ม 9  ห้อง  124       กลุ่ม  10 ห้อง  125
กลุ่ม 11 ห้อง  126       กลุ่ม  12 ห้อง  213
กลุ่ม 13 ห้อง  214       กลุ่ม  14 ห้อง  216

เอกสารที่ต้องนำมา
1. ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา   2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา, นักเรียน, ผู้ปกครองฉบับจริงพร้อมสำเนา**หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตให้ใช้ใบมรณะบัตร  หากคนใดเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบหลักฐานให้ครบถ้วน  ดูชื่อตามสูติบัตร**
3.  บัตรประชาชนนักเรียนพร้อมสำเนา  4.  สูติบัตรพร้อมสำเนา
สำเนาทุกฉบับรับรองสำเนาให้ครบถ้วน

นักเรียนจำกลุ่ม และเลขที่เพื่อสะดวกในการจัดกลุ่มโดย.  
ประกาศวันที่ 09-04-2014

Username
Password