รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีรองผู้อำนวยการชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จังหวัดลำปาง


โดย.  
ประกาศวันที่ 04-06-2014

Username
Password