ค่ายอบรมนักเรียนแกนนำวินัย ประจำปี 2557         โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานวินัยนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายอบรมนักเรียนแกนนำวินัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 และนักเรียนแกนนำวินัยจากแต่ละห้องเรียน รวมจำนวน 185 คน  โดยมีวิทยากรเป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าจักรคำคณาทร จากหลายรุ่นเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมกับน้องๆนักเรียนแกนนำวินัยทุกคน  โดยกิจกรรมเน้นการให้ความรู้ การแสดงความคิดเห็น การเขียนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านวินัยนักเรียน  การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนแกนนำแต่ละระดับชั้น  และการเลือกประธานแกนนำแต่ละระดับชั้น  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย กล่าวรายงานโดยนายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เจ้าหน้าที่ค่ายแทนคุณ และคณะครูหัวหน้างานกลุ่มงานกิจการนักเรียน ร่วมควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้  

 

{ประมวลภาพกิจกรรม  ]โดย.  
ประกาศวันที่ 30-06-2014

Username
Password