ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6
1.นางสาวดรัลพร   สุรินธรรม
2.นางสาวศกลวรรณ   เพียรการ
3.นางสาวศยามล   ยะมาวิรัญ
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางมยุรี   พรนิมิต
2.นางทิพย์จิรา   วรรณธนากานต์

การแข่งขันสภานักเรียน ม.1-6
1.นางสาวณัฐธิดา   พุฒเหียง
2.นายธนธรรม   เก่งวิทย์กรรม
3.นางสาวธพรรษ   สมนา
4.นายนนทนันทฺ   อุพงค์
5.นางสาวพรพิมล   เกลียวตัน
6.นางสาววรรณพร   นฤนาควารี
7.นางสาวรัญชนา   ใจยอง
8.นางสาวอรญา   ทาก๋า
9.นายเกรียงศักดิ์   อุ่นบุญธรรม
10.นายเนติธร   ใจงิ้วคำ
ครูผู้ฝึกสอน
1.นายสุรศักดิ์   สุทธสุภา
2.นายชูศักดิ์   อุดอิ่นแก้ว
3.นางทัศนีย์   สีดาเพ็ง

การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3
1.เด็กหญิงกาญจนา   สิงฆราช
2.เด็กชายพีรพัฒน์   พลาดิศัยเลิศ
3.เด็กหญิงศิรภัสสร   ริยะป่า
ครูผู้ฝึกสอน
นางกัลยา   ไชยรังสี
2.นางนวพร   ผุสดี

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-6
1.นายโชษิตา   คำปันนา
ครูผู้ฝึกสอน
นางอัญชลี   หม่องพะสั่น

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2)
1.เด็กหญิงชาลิสา   สุขเกษม
2.เด็กหญิงณัฐธิดา   วันเวียง
3.เด็กหญิงอรกัญญา   สุภาโขง
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางพรสวรรค์   ศรีบุญเพ็ง
2.นางพัชรินทร์   เมืองอินทร์

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3
1.เด็กหญิงปาริฉัตร   พ่อเพียโครต
2.เด็กหญิงวรางคณา   ยะยอง
3.เด็กหญิงสุดารัตน์   มากะนัต
ครูผู้ฝึกสอน
นางรัตนา   ซุกซอน
2.นางศรีไว   ปาลี

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
1.นายปฐวรรณ์   บุญทอง
2.นายธวัชวงศ์   ผัดศักดิ์
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางอรอุมา   พงค์ธัญญะดิลก
2.นายณัฐวุฒิ   พรนวม

นิทรรศการพลังงานประสานการงานและได้มีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ สิ่งสวยงามในโรงเรียนจักรคำ ”
ชนะเลิศ   นายณัฐเอก   ปัญญา   ชื่อภาพ สีสัน   ชั้น ม.5/13
รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวกานต์สิริ   ทองจีน   ชื่อภาพ เซนเตอร์ ออฟ มายด์   ชั้น ม.4/10
รองชนะเลิศ อันดับ 2  นายณัฐเกียรติ   เดชหาญ   ชื่อภาพ ยามเย็น   ชั้น ม.5/13
รองชนะเลิศ อันดับ 3  นายกฤชกร   ศรีวิชัย  ชื่อภาพ ก่อนถึงวันที่ต้องลาจาก  ชั้น ม.6/9
รองชนะเลิศ อันดับ 4  นายศุภกฤษ์   ใหม่จันทร์แดง  ชื่อภาพ อาทิตย์ลับฟ้า  ชั้น ม.5/13

 นายธนธรรม   เก่งวิทย์กรรม   นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558  เนื่องในวันเกิดแห่งชาติ
เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558  โดยมีนางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก  เป็นครูที่ปรึกษา

                                                                                                    [คลิกดูรูปภาพ]โดย.  
ประกาศวันที่ 27-02-2015

Username
Password