ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ด้วยทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้      รับ ทราบการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดดียิ่งขึ้น โดยจัดประชุมที่หอประชุม บุรีรัตน์
 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ภาพข่าว วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 15-11-2015

Username
Password