กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘



ในโอกาสที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มีอายุครบ ๑๑๑ ปี
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการงานแนะแนว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้จัดกิจกรรมเสริมขวัญและกำ
ลังใจให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใน
การเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘





คลิกชมภาพกิจกรรม







โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 02-12-2015

Username
Password