การประกวดคลิปวีดีโอ การประกวดหนังสั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ การประกวดหนังสั้นของสำนัก
งานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และวิทยาลัยนาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน ผลปรากฏว่า ทีม CKK Junior Studio ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ หนังสั้นเรื่อง แว้นลูกป้อจาย ซึ่งเข้ารับประทานรางวัลกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
คณะทีมงานประกอบด้วย
1. น.ส.สุพิชชญา ปุ๊ดภาษี ม.5/11
2. น.ส.ปณิดา อุตสาสาร ม.5/11
3. น.ส.ศรัญญา สมจันทร์ ม.5/11
4. นายพีรนัฐ เผ่าไทย ม.5/12
5. น.ส.ดารารัตน์ สารพยอม ม.5/8
6. น.ส.สุภิญญา บุญกองรัตน์ ม.5/4
7. นายธีรนัย แรกนา ม.5/5
8. นายธัชพล นองสมุทร ม.6/1
9. นายผดุงเกียรติ จี้มูล ม.6/3
ครูที่ปรึกษา ครูณัชชา เตจะโสด ครูวิสารดา ฉิมน้อย ครูเสมือน สายศร

รายการที่ 2
การประกวดคลิปสั้นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หัวข้อ “ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ทีม CKK Junior Studio ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ซึ่งโรงเรียนได้ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดชื่อเรื่อง “ความทันสมัยที่ว่าดี บางทีก็ไม่สำคัญ” ทีมงานประกอบด้วย
1.นางสาวสุพิชญา ปุ๊ดภาษี ม.5/11
2.นางสาวปณิดา อุตสาสาร ม.5/11
3.นางสาวศรัญญา สมจันทร์ ม.5/11
4.นางสาวสุธิมา นิธิยามา ม.5/11
5.นายพีระนัฐ เผ่าไทย ม.5/2
6.วริษา ประเสริฐสังข์ ม.5/3
7.นายธัชพล นองสมุทร ม.6/1
8.นายจิรายุส งาสว่าง ม.6/13
9.นางสาวอุบลวรรณ พรมวิเศษม.5/1
10.นางสาวจิตนาลักษณ์ ศิริปัญญานุกูล ม.5/1
ครูที่ปรึกษา ครูณัชชา เตจะโสด ครูวิสารดา ฉิมน้อย ครูเสมือน สายศร

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-05-2016

Username
Password