ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ”เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 ทางจังหวัดลำพูนได้จัดประกวดเรียงความ
ในหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ” และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เด็กหญิงอัญชิสา กระบวนแสง นักเรียนชั้น ม.3/11 ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น การประกวดเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับโล่รางวัลและทุการศึกษาจำนวน 800 บาทคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 25-05-2016

Username
Password