กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนระดับชั้นปีที่ ๑โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอขอบพระคุณ คุณนฤเทพ พรหมเทศก์
 ที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรกิ
จกรรมจิตตปัญญาศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนระดับชั้นปีที่ 1
 เพื่อการพัฒนาตนเองของนักเร
ียนและเพื่อการพัฒนาทักษะของครู
ในการเป็นวิทยากรจิตตปั
ญญาศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-05-2016

Username
Password