กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.๑ และ ม.๒นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ได้เป็นประธานในการเปิดกิจก
รรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.๑ และ ม.๒
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ มีการเข้ารับการอบรมตามฐาน ทั้งหมด ๖ ฐาน
 

๑. ฐานการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
๒. ฐานการสร้างเว็บเพจ (Web Editor)
๓. ฐานการแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
๔. ฐานการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (Game Program)
๕. ฐานการสสร้างภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ๒ มิติ (Animation)
๖. ฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Robot Program)

เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการใช้เทคโนโลยีให้แก่นักเรียน เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถ
หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให
้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อโรงเรียนสืบไป

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารบุรีรัตน์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-05-2016

Username
Password