การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 ณ จังหวัดสุโขทัย และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ------------------------------------------------------------------
กีฬาว่ายน้ำ
1. นายชีนภัทร์ มูลสม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ กบ 200 เมตร สถิติ 02 :45:69 นาที 2. นายสุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 การแข่งขันว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1500 เมตร สถิติ 18:58:24 นาที
3. นายสุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันว่ายน้ำ กบ 200 เมตร สถิติ 02 :48:26 นาที
4. นางสาวฐิติมา กฤษวงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 เมตร สถิติ 10:47:92 นาที กีฬาเทควันโด
5. นายธีรภัทร ทะนันชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก.แต่ไม่เกิน 63 กก.
6. นางสาววิชชุตา สุทธดุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 57 กก.ไม่เกิน 62 กก. กีฬายูนิตสู
7. นายชาลี ปิวศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันยูนิตสู ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นน้ำหนัก 62-69 กก.
 8. นางสาวมทินา ปัญญาคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยูนิตสู ประเภทต่อสู้หญิง รุ่นน้ำหนัก 49 กก. กีฬาคาราเต้โด
9. นายเกริกเกียรติ มันมุนินท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคาราเต้โด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. กีฬาเปตอง
1.นายชานนท์ ณ ลำปาง
2.นายณัฐนันท์ ปัญญา
3.นายณัฐศาสตร์ ศรีบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย การแข่งขันสวนดอกมินิมาราธอน เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นายพงศ์รพี ตาจุมปา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี การแข่งขังขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 12-21ตุลาคม 2559 กว๊านพะเยาเกมส์ จังหวัดพะเยา กีฬาเทนนิส
1. เด็กชายธนภัทร ชัยปัญญา
2. นายจิราภัทร น้อยจ้อย
3. เด็กชายปุณยวิษณ์ ทุนอินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทนนิสประเภททีมชาย
 2. เด็กชายธนภัทร ชัยปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทนนิสประเภททีมคู่ กีฬาเปตอง
3. 1.นายชานนท์ ณ ลำปาง
 2.นายณัฐนันท์ ปัญญา
3.นายณัฐศาสตร์ ศรีบุรี
4. นายภพกร เพ็ญสิทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเขตการแข่งขันที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษจิกายน 2559 ณ จังหวัดเชียงราย และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา เปตอง 1. 1.นายชานนท์ ณ ลำปาง 2.นายณัฐนันท์ ปัญญา
3.นายณัฐศาสตร์ ศรีบุรี
4. นายภพกร เพ็ญสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย 2.
1.นางสาวชนัฐนันท์ มณีขัติย์
2.นางสาวมลิษา คำแดงใหญ่
3. นางสาวสิริวิมล ศรีไม้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันเปตองประเภทหญิงคู่
3. นางสาวศุภลักษณ์ เหลือบุญชู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันเปตองประเภทบุคคลหญิง กีฬาเทนนิส
 1. เด็กชายธนภัทร ชัยปัญญา
2. นายจิราภัทร น้อยจ้อย
 3. เด็กชายปุณยวิษณ์ ทุนอินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทนนิสประเภททีมชาย กีฬายูโด
 1. นายชาลี ปิวศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 73 กิโลกรัม 2. เด็กหญิงญาณิศา อนุกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 63 กิโลกรัม
3. นางสาวมทินา ปัญญาคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 52 กิโลกรัม
4. นายคฑาทอง บำรุงพรไพศาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 90 กิโลกรัม
 5. เด็กชายเนติวุฒิ ทนันชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 60 กิโลกรัม กีฬาว่ายน้ำ
 6. เด็กชายชีนภัทร์ มูลสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ำ ท่ากบ 200 เมตรชาย กีฬาเทควันโด
 7. นายธีรภัทร ทะนันชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด รุ่นเวลเตอร์เวทชาย น้ำหนัก 59- 63 กิโลกรัม
กีฬาวอลเลย์บอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 1. นายพีรวัฒน์ ขาววงค์ 2. นายณัฐพงษ์ สุราใหม่ 3. นายณัฐดนัย กันทะสัก 4. นายธีรวัฒน์ สุริยะยง 5. นายวรปรัชญ์ สุริยะธง 6. นายบัญฑิต งามดี 7. นายนิตะงษ์ อูปคำ 8. นายรัฐศาสตร์ วัฒนภาเกษม 9. นายปฏิมากร อินทะสอน 10. นายอชิตะ เดชชิต 11. นายธาดาพงษ์ วงค์วาร
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-01-2017

Username
Password