ผลการแข่งขัน งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกผลการแข่งขัน งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560
ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
1.ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงหมู่ ครูผู้ควบคุม คุณครูอัญชลี และคุณครูอุเทน ศรีตระกูลวงศ์ 2.ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโฟล์คซอง ครูผู้ควบคุม คุณครูวสันต์ วีระโพธิ์
3.การวาดภาพ รณรงค์ ได้รางวัลชมเชย
4.รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหา คุณครูผู้ควบคุม คุณครูพีรพล ด.ช.กษิดิส นันทะเสน ม.2/2
5.รางวัลชมเชย การประกวด COVER DANCE ครูผู้ควบคุม ครูสหัสนัย จิตระกูล และ ครูจักริน อินทนนท์ 6..ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ฝ่ายหญิง
น.ส.ศิริลักษณ์ ต๊ะแสง ม.6/8 รองชนะเลิศ อันดับ2 น.ส.ยลดา มานะสัก ม.6/8 ฝ่ายชาย รางวัลชมเชย นาย ชยพล ธุวานันท์ และนายธนภัทร ชัยปัญญา
7.รางวัลชมเชย ชมรม TO BE NUMBER ONE คุณครูผู้ควบคุม คุณครู สหัสนัยน์ และคุณครูบุณนุช

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 03-07-2017

Username
Password