แห่เทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ร่วม เดินขบวน แห่เทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
อันก่อให้เกิดความสำนึก และร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี อันดีงามให้คงอยู่กับจังหวัดลำพูนสืบไป

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password