อบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนล้านนาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

                กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนล้านนาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยได้รับเกียรติจากท่านผอ.สุพล ประสานศรี ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม และรองผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้