มอบรางวัลสาขาคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับประเทศ จึงได้เป็นตัวแทนทีมประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับนานาชาติ งาน International Grand D-Challenge 2019 ณ Donghae Sport Center สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ผลการเข้าร่วมแข่งขัน ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (Technical Award) รายการ Mission Challenge สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ 
2. นายรามฤทธิ์ สุดใจ 
3. นายกฤติพงศ์ กระแสร์
4. นางชลภิรัตน์ แก้วมูล ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม

ตามที่ทีมหุ่นยนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับประเทศ จึงได้เป็นตัวแทนทีมประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับนานาชาติ งาน International Robot Olympiad 2019 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ผลการเข้าร่วมแข่งขัน ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับนานาชาติ รายการ Mission Challenge สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ 
2. นายรามฤทธิ์ สุดใจ 
3. นายกฤติพงศ์ กระแสร์
4. นางชลภิรัตน์ แก้วมูล ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม

ตามที่ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 (WRO 2019: World Robot Olympiad 2019) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ผลการเข้าร่วมแข่งขัน มีดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท 
ทีม จักรคำ S1 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. นายวุฒิชัย สุทธดุก ชั้น ม.5/12
3. นายอัควุฒิ ชัยประพันธ์ ชั้น ม.4/13
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
ทีม จักรคำ S5 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นายธนกฤต เมืองสุวรรณ ชั้น ม.6/11
2. นางสาวรัชนีกร ภูอากิจ ชั้น ม.6/8
3. นายภาคภูมิ พรหมจักร์ ชั้น ม.5/13
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท
ทีม จักรคำ S2 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นายนัทธ์ชนัน ราชศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. นางสาวชนัดดา ศรีวิชัย ชั้น ม.5/11
3. นายธนพัฒน์ พัวศิริ ชั้น ม.4/11
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญชมเชยและเกียรติบัตร
ทีม จักรคำ S3 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นายอนพัทย์ ดอกพุฒ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. นายกฤติพงศ์ กระแสร์ ชั้น ม.5/13
3. นางสาวชนิกาพร ปิงชัย ชั้น ม.4/13
5. ได้รับรางวัลชมเชย 
ทีม จักรคำ S7 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นางสาวชวัลลักษณ์ แก้วมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. นายธีรพงศ์ มังคละวงค์ ชั้น ม.5/13
6. ได้รับรางวัลชมเชย 
ทีม จักรคำ S4 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นายรามฤทธิ์ สุดใจ ชั้น ม.6/11
2. นายทศวรรษ ถาวร ชั้น ม.6/12
3. นางสาวสุธาวัลย์ เขียวแดง ชั้น ม.6/11
7. ได้รับรางวัลชมเชย 
ทีม จักรคำ S6 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นายพงษ์ศักดิ์ อุดตึง ชั้น ม.4/2
2. นางสาวนันท์มนัส ยาวิปา ชั้น ม.4/13
ครูผู้ควบคุมทีมและฝึกซ้อม
นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
ตามที่ สาขาคอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานกิจกรรมเยาวชนงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 457 โครงงาน ทีมนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงพร้อมเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ระบบทำความเย็นในโรงเรือนเลี้ยงไก่อัตโนมัติโดยใช้พลังงานทดแทน (Automatic cooling system in the chicken house By using clean energy)
สมาชิกในทีม ประกอบด้วย
1. นายรามฤทธิ์ สุดใจ 
2. นายธนกฤต เมืองสุวรรณ 
3. นายทศวรรษ ถาวร 
ครูที่ปรึกษา
นางชลภิรัตน์ แก้วมูล 
ที่ปรึกษาพิเศษ 
นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก (ข้าราชการบำนาญ)
ตามที่ สาขาคอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Bridge inventor challenge 2019 การแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
รายชื่อนักเรียน
1. นายศกลต์วัชร์ วรรณเลิศ 
2. นางสาวศิริบงกช ยศพิมสาร 
3. นางสาวพิริยากุล วังษาวรกุล 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวพรรษา ชายน้อย
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย สาขาคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติจำนวน 8 รายการ และการแข่งขันคอมพิวเตอร์ในระดับชาติจำนวน 9 รายการ มีผลการแข่งขันดังนี้ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ จำนวน 8 รายการ โดยแยกเป็นรางวัลระดับเหรียญทอง 3 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการและเหรียญทองแดง 2 รายการ ดังนี้
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 3 รายการ
1. รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายธรรมยุทธ์ โกมุทศิริกุล
2. เด็กชายชวนากร เจนกิจ
3. เด็กชายภูตะวัน ณะอ๋อ
ครูผู้สอนนักเรียน นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
2. อันดับที่ 9 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นายธีรพงศ์ มังคละวงค์
2. นายภาคภูมิ พรหมจักร์
3. นายพีรพัฒน์ บุญเดช
4. นายวุฒิชัย สุทธดุก
ครูผู้สอนนักเรียน นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

3. อับดับที่ 11 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นายอัควุฒิ ชัยประพันธ์
2. นายธนพัฒน์ พัวศิริ
3. นายธนกฤต เมืองสุวรรณ
ครูผู้สอนนักเรียน นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 3 รายการ
1. อับดับที่ 12 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายนันทวัฒน์ ปันจุติ
2. เด็กชายจักรพันธ์ ยุวเบญจพล
3. เด็กชายก้องภพ อุ่นเรือน
ครูผู้สอนนักเรียน นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
2. อันดับที่ 20 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายชัยชาญ ชายสัก
2. เด็กชายกิตติพัฒน์ คำเชียงเงิน
3. เด็กชายสุขุมนันท์ กองฉันทะ
4. เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์จันทร์ติ๊บ
ครูผู้สอนนักเรียน นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
3. อันดับที่ 21 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. นายธีรพิชญ์ จันทร์ดี
2. เด็กชายพิธิวิท เนตรคำยวง
3. นายจตุรภัทร์ สายพรรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นายปรีดา ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน ส่องศรี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 รายการ
1. อันดับที่ 17 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นายอภิเดช ผิวนวล
2. นายชินพัฒน์ ใจธรรม
3. นายจิรกิตติ์ ภิโรกาศ
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นายปรีดา ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน ส่องศรี
2. อันดับที่ 20 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นายกฤติพงศ์ กระแสร์
2. นายรามฤทธิ์ สุดใจ
3. นายอภิวิชญ์ อภิวงค์งาม
ครูผู้สอนนักเรียน
นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยแยกเป็นรางวัลระดับเหรียญเงิน 4 รายการ เหรียญทองแดง 3 รายการ และเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ดังนี้
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 4 รายการ
1. อันดับที่ 11 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นายพงษ์ศักดิ์ อุดตึง
2. นางสาววรัญญา เอื้ออัครกรกุล
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางณัชชา เตจะโสด
2. นายธนวุฒิ นาตะโย
2. อันดับที่ 19 ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นายวัชรพงศ์ เชาว์สิทธิชัย
2. นายณัฐดนัย แสนใจมูล
3. นายติณณภพ ชัยรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
2. นายปรีดา ยะธิมา
3. อันดับที่ 22 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นายอัฐกร บางสินธุ
2. นายณัฎฐพงศ์ แสนสิงห์
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางณัชชา เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์
4. อันดับที่ 23 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. ด.ช.อิงครัตน์ สายเกิด
2. เด็กหญิงสุดาสิริ วาตรีบุญเรือง
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์
2. นางณัชชา เตจะโสด
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 3 รายการ
1. อันดับที่ 23 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นายกอบชัย มหาวงค์
2. นางสาวเบญจภรณ์ เดียวกนกรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางณัชชา เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์
2. อันดับที่ 28 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายณัฐธนัญช์ นันตา
2. เด็กชายธีรเทพ ชัยพนัส
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา วรรณมะกอก
3. อันดับที่ 33 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายปรเมศวร์ ธรรมโคร่ง
2. เด็กชายพุฒินันท์ รักสถาน
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นายปรีดา ยะธิมา
2. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม จำนวน 2 รายการ
1. อันดับที่ 25 เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นางสาวนนธิชา ศรีวิชัย
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นายวิทยา วรรณมะกอก
2. นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์
2. อันดับที่ 29 เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
รายชื่อนักเรียน
1. นายธนพล ทาทอง
2. นายทักษ์พสิษฐ์ มูลรังษี
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางสาวพรรษา ชายน้อย
2. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
7. ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายอภิวัฒน์ ปันล้อง
2. เด็กหญิง ช่อชมพู กองใจ
3. เด็กหญิงกฤตพร จันทร์สุข
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นายปรีดา ยะธิมา
2. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงอรสุรางค์ จินาจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ เอี่ยมอ่ำ
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางสาวพรรษา ชายน้อย
2. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงอรสุรางค์ จินาจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ เอี่ยมอ่ำ
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางสาวพรรษา ชายน้อย
2. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงสุวิชาดา ณ ลำพูน
2. เด็กหญิงนันทัชพร แก้วมณี
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางสาวพรรษา ชายน้อย
2. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์

รางวัลที่ 5 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รายชื่อนักเรียน
1. นายภูพิงค์ บุญศิลป์
2. นายบูรพา อิกำเหนิด
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นายปรีดา ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน ส่องศรี

รางวัลที่ 8 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายณธรา รัตวรรณี 
2. เด็กชายนนทพัทธ์ นนท์ธีระธนากุล
ครูผู้สอนนักเรียน
1. นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์
2. นายปรีดา ยะธิมา

คลิกดูภาพกิจกรรม