ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

แจ้งแนวปฏิบัติในการดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การเช็คผลการเรียนให้ดูเฉพาะข้อมูลที่ระบบแสดงผลหลังจากได้ทำการ login เข้าสู่ระบบแล้ว นักเรียนไม่ต้องกดปุ่มรายงาน หรือปุ่มแก้ตัว เพราะระบบจะสร้างไฟล์ pdf ทำให้ระบบทำงานช้าลงหรือหยุดการทำงาน
การประกาศผลการเรียนในช่วงแรกจะประกาศผ่านกลุ่ม Facebook ของนักเรียน ดังนี้
ม.1 และ ม.4 ชื่อกลุ่ม "จักรคำจบปี 2567"
ม.2 และ ม.5 ชื่อกลุ่ม "จักรคำจบปี 2566"
ม.3 ชื่อกลุ่ม "จักรคำจบปี 2565" ** ม.3 ประกาศผลแล้ว
link ของแต่ละระดับ จะไม่มีข้อมูลของระดับชั้นอื่น ต้องเข้าระดับชั้นของตนเองเท่านั้น
ในช่วงแรกขออนุญาตประกาศเป็นช่วงเวลา ดังนี้
18 มี.ค. 66 (นักเรียนครึ่งแรกของแต่ละห้องให้เข้าดูช่วงครึ่งชั่วโมงแรก
นักเรียนครึ่งหลังให้เข้าดูในช่วงครึ่งชั่วโมงหลัง หากพ้นช่วงเวลาขอความร่วมมือหยุดเข้าระบบ)
ประกาศผลการเรียนสำหรับระดับชั้น ม.5
08.00 - 09.00 ม.5/13, ม.5/14
09.00 - 10.00 ม.5/12, ม.5/11, ม.5/2
10.00 - 11.00 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/1
11.00 - 12.00 ม.5/3, ม.5/7, ม.5/8
12.00 - 13.00 ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6
ประกาศผลการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2
13.00 - 14.00 ม.2/13, ม.2/14,
14.00 - 15.00 ม.2/10, ม.2/11, ม.2/12
15.00 - 16.00 ม.2/6, ม.2/8, ม.2/9
16.00 - 17.00 ม.2/7, ม.2/15
17.00 - 18.00 ม.2/4, ม.2/5
18.00 - 19.00 ม.2/1,ม.2/2, ม.2/3
หลังช่วงเวลาที่กำหนด นักเรียนที่ไม่ได้เข้าดูตามช่วงเวลาสามารถเข้าตรวจสอบได้ และหยุดเข้าระบบหลังจากช่วงเวลาของกลุ่มถัดไป
19 มี.ค. 66 (นักเรียนครึ่งแรกของแต่ละห้องให้เข้าดูช่วงครึ่งชั่วโมงแรก
นักเรียนครึ่งหลังให้เข้าดูในช่วงครึ่งชั่วโมงหลัง หากพ้นช่วงเวลาขอความร่วมมือหยุดเข้าระบบ)
ประกาศผลการเรียนสำหรับระดับชั้น ม.4
08.00 - 09.00 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/11
09.00 - 10.00 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5
10.00 - 11.00 ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
11.00 - 12.00 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/12
12.00 - 13.00 ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15
ประกาศผลการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1
13.00 - 14.00 ม.1/13, ม.1/14
14.00 - 15.00 ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12
15.00 - 16.00 ม.1/6, ม.1/8, ม.1/9
16.00 - 17.00 ม.1/7, ม.1/15
17.00 - 18.00 ม.1/4, ม.1/5
18.00 - 19.00 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3
หลังพ้นช่วงเวลาที่กำหนด นักเรียนที่ไม่ได้เข้าดูตามช่วงเวลาสามารถเข้าตรวจสอบได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม