Up

วิชาคอมพิวเตอร์

การออกแบบและเทคโนโลยี-ม4
ใบงานที่1รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ใบงานที่2-เทคโนม3
ใบงานที่1.2
ใบงานที่1.2
ใบงานที่1.3
ใบงานที่1.4
ใบงานที่1.4
ใบงานที่2.1
ใบงานที่3.1
ใบงานเรื่องประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
ใบงานที่1เรื่องการแยกส่วนและสร้างใหม่
ใบงานที่1-ง23102-เรื่องผังงานแบบลำดับ
ใบงานที่1-มัลติมีเดีย-สตอรี่บอร์อ
 
 
Powered by Phoca Download