การอบรมทำผลงานวิชาการ

นายสุพล ประสานศรี กล่าวเปิดการอบรมการทำผลงานวิชาการ : ชุดฝึกนวัตกรรมและแนวทางต่อยอดสู่การเลือนวิทยฐานะ เพื่อเป็นการอบรมบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมครูพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมครูส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และเข้ารับรางวัลต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการ

อบรมประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ รวมทั้งสิ่น 100 คน โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ วิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม