อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 งานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาชีวิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์และเภสัชกร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทยากรโดยพระอาจารย์ชญานันท์ กิตติปัญโญ และอาจารย์จิรทัศน์ เนธิบุตร ทั้งนี้มีนางจิรวรรณ ม่วงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ เป็นประธานในการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม