กลุ่มบริหารบุคคล 
 
นางสาวฐานิตา  นพฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

นางรัตนา  ซุกซอน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
 
นายนิคม  โท๊ะลงธง       
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
 
นางจารุวรรณ ชมเดช
หัวหน้างานปฎิคม

นางชญานิศ  เขื่อนควบ     
หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวจารุนีย์  ใจแจ่ม
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาครูและองค์กร 

 นางประกายคำ     พรมณะ
หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 
นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่   
หัวหน้างานธุรการสารบรรณโรงเรียน 

หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หัวหน้างานอัตรากำลัง

นางสาวสมัชญา     ด้วงรัตน์
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 

นางพัชราภรณ์  ธนาไพศาลสิทธิ์
หัวหน้างานการปฏิบัติงานบุคลากรต่างชาติ  

 นางสาวตรียามาส  อนุชัย
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ต่อใบประกอบวิชาชีพ

นางสาวนิตยา  มะโนคำ
หัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพครูด้านชุมชนการเรียนรู้   

นางสาวณัฐธิดา  นันต๊ะแก้ว   
หัวหน้างานเวรประจำวัน 

 นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
หัวหน้างานเวรวันหยุดราชการ เวรกลางคืนและยามรักษาการณ์

นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน
หัวหน้างานกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 

นางสาวธันยาภัทร์  สวัสดิ์ธนัทเมธ
หัวหน้างงานอัตรากำลัง/หัวหน้างานปฏิบัติราชการ