กลุ่มบริหารทั่วไป
 
นายเสมือน  สายศร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
 
   
นายจิรานนท์  วิชัยคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางจิราวรรณ   ธรรมยศ
หัวหน้างงานโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ


นางณัฐรินีย์  วัฒนาพันธุ์
หัวหน้างานโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายธีรดลย์  สามัคคี
หัวหน้างานภูมิทัศน์

นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ
หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศ

นายปรีชา  มีแจ้
หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน

นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายธนา  กัณทวีชัย
หัวหน้างานยานพาหนะและพนักงานขับรถ

นายศรายุทธ  ใจพล
หัวหน้างานอาคารสถานที่และนักการภารโรง

นางพิรานันท์    พรหมขัติแก้ว
หัวหน้างงานธนาคารโรงเรียน

นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ
หัวหน้างานอนามัยและพยาบาลโรงเรียน

นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก
หัวหน้างานศูนย์กีฬา

นางปฐวัลย์  กิตติ
หัวหน้างานดูแลความสะอาด